Рослинність Октябрського району м. Полтави

Актуальність теми:

Міста займають лише 2% площі суші, але в них сьогодні живе половина населення планети. У містах сконцентрований основний економічний, науковий і культурний потенціал суспільства, тому вони грають важливу роль в економічному, політичному, громадському житті кожної країни окремо і всього людства в цілому.

Для великих міст характерні висока щільність населення, щільна багатоповерхова (як правило) забудова, широкий розвиток громадського транспорту і систем зв'язку, перевищення забудованої і замощеній частини території над садово-парковими, озелененими і вільними просторами, концентрація джерел негативного впливу на навколишнє середовище.

Міста - це території з глибокими антропогенними змінами. Промислові підприємства забруднюють природне середовище пилом, викидами і скидами побічних продуктів і відходів виробництва. Крім того, для міст характерні високі рівні теплових, електромагнітних, шумових та інших видів забруднення.

Міста впливають на екологічну обстановку величезних територій завдяки переносу забруднюючих речовин поверхневими водами і повітряними потоками. Прямтй негативний вплив міст в деяких випадках виявляється в радіусі 60-100 км.

Значну роль у нейтралізації і послабленні негативних впливів промислових зон міста на людей і живу природу в цілому відіграє рослинність міст, яка висаджуються на міських вулицях і в скверах.

Не всі рослини здатні вижити в умовах міста. Зростання дерев в місті вельми ускладнений через забруднення навколишнього середовища.

Урбанофлористика є актуальним напрямком флористики, оскільки вивчення рослинного покриву міст, аналіз динаміки їх флори у результаті впливу антропогенних факторів, дослідження нових флористичних комплексів, вивчення буферних можливостей аборигенної фракції урбанофлор мають як теоретичне так і практичне значення.

Під впливом урбанізації відбувається загальна синантропізація рослинного покриву міських та приміських фрагментів, напівприродних та антропогенних ділянок, внаслідок чого збіднюється видовий склад аборигенної фракції урбанофлори, змінюються домінуючі види, відбувається деградація біоценозів, порушуються трофічні ланцюги тощо. Міста є осередками первинного занесення і початкової стадії натуралізації та подальшого поширення на прилеглі території багатьох видів адвентивних рослин, через поширення яких активізуються процеси синантропізації флори регіону. Одночасно у містах збереглися фрагменти природних і напівприродних ландшафтів, стан яких підтримує фіторізноманітність урбанофлор, забезпечує якість навколишнього середовища, життєві та естетичні потреби їх мешканців.

Мета:

вивчити рослинність Октябрського району м.Полтава

Завдання:

- визначити роль рослинності як складової природного середовища;

- охарактеризувати рослинність Октябрського району і заходи охорони рослинного світу.

Об’єкт дослідження

– Октябрський район м.Полтава

Предмет дослідження

– рослинний світ Октябрського району м.Полтава

Рослинність - складова природного середовища

Рослинний світ є однією із складових навколишнього природного середовища та разом з іншими його елементами має неперевершену значимість у природних процесах на планеті.

Рослини як найбільш вагома складова рослинного світу налічують близько 350 тис. видів. До середини XX ст. всі рослини традиційно поділяли на нижчі (бактерії, водорості, гриби та лишайники) і вищі рослини (мохові, хвощові, папоротникові, голонасінні, квіткові або покритонасінні). У сучасний період бактерії та гриби виділяють в самостійну групу, у зв'язку з цим група «нижчі рослини» зберегла переважно історичний інтерес.

Рослинний світ становить сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території. Це визначення рослинного світу як об'єкта навколишнього природного середовища міститься в ст. 3 Закону України «Про рослинний світ». Цей Закон є першим в екологічному законодавстві нормативно-правовим актом, яким на рівні закону були системно врегульовані суспільні відносини, пов'язані з використанням, відтворенням та охороною рослинного світу.

Тривалий час (до прийняття Закону України «Про рослинний світ») рослинний світ визначався як «сукупність диких рослин (наземних і водних), що зростають в стані природної волі на території держави».

Науковці сьогодення визначають рослинний світ як об'єкт права власності, суверенних прав, який у вигляді сукупності диких рослин, що зростають у стані природної свободи на території України, а також у межах внутрішніх морських вод і територіального моря, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, щодо якого встановлено відповідний правовий режим, який забезпечує його належне використання, охорону й відтворення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Подібні статті

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині
В успішному розвитку зернового господарства велике значення має отримання високих і стійких урожаїв озимої пшениці, яка займає значну вагу в зерновому балансі країни. При використанні агротехніки і внесенні добрив озима пшениця зимості ...

Комахи-шкідники плодово-ягідних культур
Культурні рослини пошкоджують багато видів шкідливих комах. Кожна сільськогосподарська культура має власних шкідників видовий склад яких може дещо змінюватись в різних географічних зонах країни. Близько 150 видів найбільш небезпечних шкідн ...

Головне меню