Значення історичних знань про природознавство для сучасної науки

Натурфілософське розуміння природи містило багато вигаданого, фантастичного, далекого від дійсного розуміння світу. Поява натурфілософії в інтелектуальній історії людства і дуже тривале її існування пояснюється низкою обставин.

1. Коли природничо-наукового знання (у його нинішнім розумінні) ще практично не існувало, спроби цілісного охоплення, пояснення навколишньої дійсності були єдиним і виправданим способом людського пізнання світу.

2. Аж до XIX сторіччя природознавство було слабко диференційоване, були відсутні багато його галузей. Ще в XVIII столітті в якості сформувавшихся, самостійних наук існували лише механіка, математика, астрономія і фізика. Хімія, біологія, геологія знаходилися лише в процесі становлення. В такій ситуації натурфілософія прагнула замінити собою відсутні природничі науки.

3. Уривчастому знанню про об'єкти, явища природи, що давало тодішнє природознавство, натурфілософія протиставляла свої умоглядні уявлення про світ. У цих уявленнях не відомі ще науці причини і дійсні (але поки непізнані) зв`язки явищ замінялися вигаданими, фантастичними причинами і зв'язками. Для тлумачення незрозумілих явищ натурфілософи звичайно придумували яку-небудь силу (наприклад, життєву силу) або яку-небудь міфічну речовину (флогістон, електрична рідина, ефір і т.д.).

Коли в XIX столітті природознавство досягло досить високого рівня розвитку і був накопичений і систематизований великий фактичний матеріал, тобто коли були пізнані справжні причини явищ, розкриті їх реальні зв`язки між собою, існування натурфілософії утратило всяке історичне значення. А в зв'язку з цим розуміння філософії як «науки наук» також припинило своє існування. Разом з відходом з історичної арени старої натурфілософії сама філософія, так само як і різні галузі природознавства, знайшла свій предмет. Однак тісний двосторонній зв'язок між філософією і природознавством зберігається донині.

Всі дані, що свідчать про виникнення природознавства це в стародавньому свідчать про розвиток цивілізації на досить високому рівні. Всі ці досягнення в області різних наук використовуються людством для пояснення явищ, які відбуваються в природі, і в наш час. Проводяться різні дослідження з використанням вже історично сформованих уявлень про Всесвіт. Досить важливими є ці дані вивчення історичних фактів. До цього часу в природознавстві це не повністю все з`ясовано, виникають через деякий час все нові відкриття, основою яких часто бувають історичні праці вчених античності та середньовіччя. Отже, матеріали щодо розвитку природознавства в епоху стародавнього світу мають значну популярність і в сучасний час.

Висновки

Специфікою грецької філософії, особливо на початковому етапі її розвитку, було намагання зрозуміти суть природи, космосу і світу в цілому. Не випадково перших грецьких філософів Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, представників так званої мілетської школи (VI ст. до н.е.), а дещо пізніше піфагорійців Геракліта й Емпедокла так називали — «фізики», їхні інтереси визначалися, передусім, характером міфології, традиційних вірувань і культів. Грецьке світосприйняття було, і релігією природи, і центральне місце займало в ній питання про походження світу.

Греко-римська філософія і природознавство дають підстави зробити ряд важливих узагальнень. Античні мислителі:

· відстоювали думку про матеріальність світу і його розвитку та про виникнення живих істот шляхом самозародження;

· поширили ідею про мінливість і перетворення одних форм живих істот на інші;

· здійснили спробу дати природне пояснення досконалості живих істот як результату усунення дисгармонійних особин;

Перейти на сторінку: 1 2


Подібні статті

Молекулярні компоненти, що утворюють адгезивні міжклітинні контакти
Молекулярні компоненти міжклітинних адгезивних контактів, а саме, кадгерини і катеніни, утворюють складні багатошарові тканини з окремих однотипних клітин, та дозволяють обмінюватись інформацією між ними. Їх регульована експресія є важливо ...

Еволюційна палеонтологія Ковалевського
Відомий австрійський палеонтолог Р. Гернес (Rudolf Hoernes, 1850–1912) у своїй книзі про вимирання видів, родів і більш великих груп, писав, що В.О. Ковалевський повинен вважатися попередником Копа й Осборна як «справжніх засновників неол ...

Головне меню