Забезпечення пожежної і вибухової безпеки при роботі в біохімічній лабораторії

Причини пожеж і загорянь в біохімічній лабораторії можуть бути такі:

- несправний пристрій, чи порушення режиму роботи систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;

несправний пристрій, чи перевантаження електричних установок і мереж (неправильний вибір перетинів чи проводів підбор електроустаткування, несправність засобів захисту мереж від перевантажень і ін.);

самозапалювання і самозаймання речовин і матеріалів при неправильному їхньому збереженні чи застосуванні;

необережне поводження з вогнем (паління в невстановлених місцях, недбале проведення вогневих робіт, залишення без догляду електронагрівальних приладів і т.п.).

До небезпечних факторів пожежі відносяться:

відкритий вогонь чи іскри;

підвищена температура повітря, предметів і т.п.;

токсичні продукти горіння;

дим (високодисперсна аерозоль із твердими частками);

знижена концентрація кисню;

- вибух.

Загальні вимоги до систем запобігання пожеж і пожежного захисту регламентується міждержавними стандартами системи стандартів безпеки праці ГОСТ 12.1.004-91 і ГОСТ 12.1.010-76 і спеціальною нормативно-технічною документацією.

Залежно вiд обставин гасiння пожежі можна досягти слідучими методами:- усунути доступ у зону горіння окислювача;

охолодити зону горіння нижче темпеpатуpи самозагорання;- розмішати гоpючі речовин негоpючими;

інтенсивно гальмувати швидкость хiмiчних pеакцій у полум’ї;

механiчно відірвати полум’я стpуєю газів та води.Hа цих пpинципах і заснованi засоби гасiння пожеж. Всі підприємства згiдно пpавил повинні бути забезпеченi первинними засобами гасiння, внутрішніми пожежними кpанами, ручними вогнегасниками, дiжками з водою, скриньками з пiском, ручним пожежним інстpументом та пожежним інвентаpем.Вогнегасники по виду вогнегасячої рiдини дiляться на хiмiчнi, пiннi, повiтряпiннi, вуглекислотнi, жидкісні, аеpозольні та поpошкові. Використовуються стаціонарні автоматичні установки пожежогасіння, які дiляться на аеpозольні, рідинні, воднi (спpинклеpні та дpенчаpні) та парові. -

Спринклерні голiвки виконують склянi або металевi з легкоплавкого замка. Пpи температурі 72 - 1820С замок pазплавляється і голiвка, яка постiйно заповнена водою, відкривається.

Дpенчаpна система - подiбна спpинклеpній, але дpепчаpні голiвки постійно відкриті, вода подається пpи спрацюванні датчика.

ВИСНОВКИ

Основу видового багатства фітопланктону водойм НПП «Голосіївський» складають Chlorophyta (121 вид - 126 в.в.т.) або 44,4% загального числа виявлених таксонів видового і внyтрівидового рангу), Bacillariophyta (52 види або 19,1%), Cyanoprocaryota (29 видів - 31 в.в.т. або 10,7%) та Еuglеnophyta (27 видів - 30 в.в.т. або 9,9%). Інші відділи представлені 5-13 видами.

Відділи Chlorophyta та Basilariophyta викликають процес цвітіння на протязі усьго досліджуваного періоду часу.

Співвідношення кількості клітин (млн.\дм3) до біомаси фітопланктону (мг\л) та концентрації клітин водоростей у заданому об`эмі води. Відслідковування динаміки цих параметрів є схожими за своею динамікою кількість клітин водоростей а також їх біомаса відповідає рівням гіперцвітіння та інтенсивного цвітіння з наведеної вище класифікації. Останні відмітки на початку та в кінці вересня свідчать про зниження рівня евтрифікації в каскаді ставків

Процеси фотосинтезу в світовому океані відіграють важливу економічну роль зважаючи на положення Кіотського протоколу.

Станом на 2012 рік Україна має надлишок викидів СО2 приблизно на 2,3 млрд тонн. Тобто теоретично ми можемо непогано заробити на цьому обсязі, і навіть після падіння цін на ринку квот до 3 євро за 1 тонну виходить дуже солідна сума в 6,9 млрд дол

Задля контролю над рівнем фітопланктону, за будь якою моделлю потрібно контролювати лімітуючий фактор розмноження.

Рівні біомаси фітопланктону можуть бути використані як індикатор антропогенного впливу на середовище.

Високий рівень біомаси фітопланктону в період цвітіння гарний показник для будь якої водної екосистеми, проте процеси евтрифікації слід вважати загрозливими.


Подібні статті

Хвойні інтродуценти в озелененні урботериторій
Актуальність. В сучасних умовах всебічного посилення антропогенного впливу на природні системи особливого значення набуває проблема збереження біорізноманіття, в тому числі видів рослин. Сучасний рослинний світ Чернігівщини нараховує понад ...

Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації
Всі процеси життєдіяльності організмів супроводжуються появою в клітинах і тканинах електрорушійних сил. Електричні явища відіграють велику роль у найважливіших фізіологічних процесах: збудженні клітин і проведенні збудження по клітинам. ...

Головне меню