Поширення та екологічні особливості двостулкових молюсків

Двостулкові молюски -- перлівницеві, кулькові, дрейсени та шарівки є одними з багато чисельних звичайних компонентів прісноводної гідрофауни. Як правило, вони зустрічаються в старицях річок, у ставках, озерах та інших постійних або тимчасових водоймах.

Ці гідробіонти тісно пов’язані різноманітними топічними, трофічними та форичними зв’язками з іншими представниками водної флори та фауни .

В екологічних спектрах прийнято таку градацію чинників водного середовища:

температура (оліготип<180С, мезотип 18-25, політип >250С);

швидкість течії (оліготип <0,1 м/с, мезотип 0,01-1, політип > 1 м/с );

глибина водойм (оліготип <0,1 м, мезотип 0,01-1, політип > 1 м );

прозорість води (оліготип <50 см, мезотип 50-200, політип > 200 см );

вміст мулу у грунті (оліготип - відсутній або ж наявний у незначній кількості , мезотип - значний вміст мулу у грунті ,політип - чисто мулистий грунт );

активна реакція середовища (оліготип рH 5,5-6,5, мезотип рH 6,6-7,5, політип рH 7,6-9,3 ) [6].

Перлівниця звичайна (Unіо ріctоrum )

. Поширений вид по всій території України. Є одним із фонових видів уніонід. У великих річках молюски зустрічається переважно в ріпалі та субріпалі, в малих річках -- і в ріпалі, і в медіалі. Вид оселяється на глибинах від декількох сантиметрів до кількох метрів (2-3 м). Проте на глибинах щільність населення його популяцій незначна. Відмічений нами переважно в умовах оліготипу, зрідка мезотипу. Оселяється на ділянках, позбавлених водної рослинності. Віддає перевагу піщано-мулистим грунтам, але нерідко зустрічається на глинистих та піщано-кам'янистих грунтах з намулом, проте сильного замулення уникає. Щільність населення його популяцій переважно варіює від 5 до 10 [16].

Перебуває у водоймах з помірною каламутністю води, але тимчасово може переносити значне її підвищення .

Зустрічається при рН середовища 7,3-8,5. Виявлений він і в слабкокислих водах - при рН 6,4 . Отже, вид приурочений до мезотипу рН і зрідка може переходити в оліготип.

Притаманний олігосапробній зоні водойм, але, за останніми даними , може витримувати значне підвищення концентрації у воді фенолів, ціанідів та деяких інших органічних речовин.

Живе у водоймах з різною твердістю води. Зустрічається у водоймах з різним вмістом загального заліза у воді.

Щільність населення його популяцій змінюється в широких межах. [25]

Беззубка несправжня (

Р

seudan

о

d

о

nta

c

о

m

р

lanata

). Поширений цей вид двостулкових молюсків по всій території України. На території Волинської області беззубка вузька реєструється протягом останніх 15 років. Популяція - малочисельна. В Україні зустрічається в невеликих чистих річках, іноді приурочені до озер. Це один з найбільш рідкісних видів двостулкових молюсків нашої фауни. В Західній Європі розрізняють кілька підвидів цього виду. Недавні фауністичні дослідження підтвердили наявність двох форм беззубки несправжньої . Беззубка несправжня виявлена на глибині до 1 м, в біотопі піщано-мулистих донних відкладень. В місцезнаходженні молюсків активна реакція середовища(рН) становить 7,2; вміст О2 - 9,7; CО - 52,8мг/л. [ 6 ]

Беззубка звичайна (

An

о

d

о

nta

cygnea

).

Вид поширений по всій території України. Приурочений до стоячих та повільно текучих водойм (ставків , озер) в умовах швидкісних оліго-, і мезотипу, а іноді й політипу. Виявляється у водоймах із середньою каламутністю.

Знайдений у водоймах із сприятливим кисневим режимом. Живе переважно в мезотипі рН середовища; відмічений при рН 7,2-8,3.

Щільність населення його популяцій в значній мірі залежить від вмісту іонів кальцію у воді.

Зустрічається порівняно рідко. Ряд західноєвропейський авторів виділяють два підвиди -- A. cygnea cygnea, і A. сygnea cellensіs ,яких в деяких працях виділяють як окремі види. Обидві форми зустрічаються на території України. Таксономічний статус, а також динаміка поширення і чисельності потребують подальшого вивчення.

Молюски мешкають в чорних мулах та в річках на піщано-мулистих донних відкладеннях, позбавлених водяних макрофітів. Загальна мінералізація води в них становить 400-460мг/л, кольоровість води -60-70°. Встановлено, що щільність населення популяцій цього виду в значній мірі залежить від вмісту у воді Са2. Ставки бідні на ці іони, напевно саме тому в них щільність поселення беззубки не перевищує 3екз/м2

Найзвичайніші глибини, на яких трапляються молюски 0,5-2 м . Беззубка піщана(

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Мінеральна інертна ре ...

Роль та вміст води в організмі
Ще в 60-го роки Нобелівський лауреат, найбільший авторитет в області біоенергетики Альберт Сцент-Дьерді вигукнув: «Біологія забула роль води або взагалі не думала про неї». Основну субстанцію організму – воду прийнято розглядати як майже н ...

Головне меню