Орлан-білохвіст

Існуванню орлана-білохвоста в Україні загрожує ряд негативних чинників:

. Трансформація біотопів на місцях гніздування виду

У результаті вирубування ділянок зрілого лісу скорочується кількість місць, придатних для гніздування. Молоді та середньовікові насадження не придатні для гніздування виду.

. Нелегальний відстріл птахів

За період 1989-1998 років відомо про загибель від нелегального відстрілу 13 особин орлана в 5 областях України. За даними опитувань, проведених у Західній Україні в 1985-1986 роках, 80,4% хижих птахів загинуло від пострілів.

. Забруднення навколишнього середовища

В Україні дослідження з накопичення орланами шкідливих речовин не проводилися. Враховуючи високий рівень забруднення води важкими металами, цей чинник може мати великий вплив. Ймовірну небезпеку становить забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами, оскільки значна частина орланів гніздиться та зимує в районах із підвищеним рівнем радіації. На півдні країни основною здобиччю орланів є птахи-підранки, тому потенційно в тілі орланів може накопичуватися небезпечна кількість свинцю.

. Розлякування птахів людиною в період гніздування

Лісогосподарська діяльність людини в період гніздування, особливо на ранній його стадії, призводить до того, що орлани залишають свої кладки яєць. Під час гніздування орлан тісно пов’язаний з різнотипними водоймами - місцями традиційного відпочинку людей. Тому для виду небезпеку становить неконтрольований туризм поблизу водойм.

. Руйнування гнізд та нелегальна торгівля птахами

Може мати місце ненавмисне руйнування гнізд та збирання яєць колекціонерами. Ймовірно, існує нелегальна торгівля для поповнення колекцій приватних зоопарків і центрів розмноження хижих птахів.

. Збідніння біотопів перебування виду

Зменшення рибних запасів і чисельності водоплавних птахів може негативно вплинути на чисельність виду.

Орлан-білохвіст - рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Має несприятливий природоохоронний статус в Європі, Категорія SPEC 1 (види, поширені в Європі, які мають несприятливий природоохоронний статус у світі). Включений до Додатку ІІІ Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979), Додатку ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979).

Україна є стороною всіх перелічених угод. Зараз важливо затвердити відповідний Національний план дій зі збереження орлана-білохвоста і вжити заходів для забезпечення належного його виконання. Впроваджуваний проект зі збереження місць зимівель орлана-білохвоста в Україні робить істотний внесок у виконання Україною своїх зобов’язань у рамках перелічених міжнародних конвенцій та Національного плану дій завдяки організації і проведенню моніторингу, охорони ключових місць зимівель та інформаційно-просвітницької роботи серед широких верств населення.

На сьогодні найбільш пріоритетними заходами для збереження і відновлення популяції є наступні:

. Сприяння підготовці рекомендацій з ведення збалансованого лісового господарства з урахуванням питань збереження виду. Охорона орлана-білохвоста тісно пов’язана з охороною лісів, у першу чергу стиглих і пристигаючих, яким вид віддає перевагу для гніздування. Необхідно сприяти раціональному використанню лісових запасів із забезпеченням довготривалого існування корінних (первинних лісів, підтримувати лісогосподарську діяльність, яка враховує присутність орлана-білохвоста та інших вразливих видів.

. Сприяння наданню природоохоронного статусу найважливішим для виду територіям перебування:

.1. Запобігання руйнуванню гнізд та розлякуванню птахів людиною в місцях гніздування. У місцях гніздування білохвоста, які не мають природоохоронного статусу, необхідно створити заказники або встановити охоронні зони навколо гнізд у радіусі 0,5 м. У радіусі 200 м від гнізд орланів слід заборонити будь-яке господарювання, включаючи рубки догляду. В гніздовий період потрібно запобігати відвідуванню території туристами в радіусі 1 км від гнізда.

.2. Сприяння впровадженню збалансованого ведення лісового господарства в місцях гніздування виду з урахуванням питань його збереження, оскільки вид дуже чутливий до чинника розлякування в період гніздування, то на період з 1 лютого до 30 липня повинна бути заборонена будь-яка лісогосподарська діяльність в радіусі 0,5 км від гнізд орланів. Необхідно виключити вирубування дерев із гніздами.

.3. Облаштування штучних гніздівель

Побудова штучних гніздівель допоможе, по-перше, привабити орлана на бажану територію (наприклад, об’єкт природно-заповідного фонду); по-друге, надасть можливість птахам загніздитися в середньовікових і молодих лісах, де природні гнізда влаштувати неможливо; по-третє, за рахунок штучних гніздівель можна значно зменшити відсоток зруйнованих гнізд і зменшити смертність пташенят.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Подібні статті

Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту
Молекула азоту є однією із найінертніших. Д.Резерфорд, який вперше (1772) виділив азот з повітря, назвав його нежиттєвим тому, що він не підтримує ні дихання, ні горіння. Проте тепер усім відомо, що азот є необхідною складовою частиною нук ...

Хижі ссавці Чернігова
Тваринний світ — одна з основних складових частин природного середовища і природних багатств нашої країни. Ссавці, або звірі, становлять велику й різноманітну групу серед тваринного світу нашої країни. Вони живуть скрізь, де є для них ї ...

Головне меню