Динаміка та еколого-біологічні особливості дендрофлори пам’ятки місцевого значення саду імені Т.Г Шевченко м. Харкова

Однією з характерних особливостей сучасної епохи є невтримний темп урбанізації. Створюючи і розвиваючи міста, людство змінює вигляд навколишнього середовища. Місто, як штучна формація, різко відрізняється від своєї географічної зони. Змінюються мікрорельєф, водний режим, ґрунт, трав'янисті фітоценози. Територія Харківської області знаходиться на межі Лісостепової та Степової зон. Таке розташування обумовлює наявність специфічної рослинності. Серед лісових насаджень міста Харкова та Харківської області переважають сухі та свіжі кленово-липові діброви природного порослевого походження 3-4 генерацій на лісових сірих і світло-сірих ґрунтах. Ці ценози є типовими для Лівобережжя України дібровами, які занесені у Зелену книгу України. За спектром основних життєвих форм природна флора м. Харкова характерна для областей помірного клімату Північної півкулі. Провідне місце належить трав'янистим багаторічникам, далі йдуть однорічники.

Актуальність. Урбанізація та інші особливості сучасного життя викликають прагнення людей наблизитися до природи. Навряд чи знайдеться людина, що не зазнала б на собі благотворного впливу природи. Не випадково ми є свідками так званого «туристичного вибуху», тобто швидко зростаючої кількості людей, що прагнуть провести свій вільний час в спілкуванні з природою. Крім того, людина навчається бережно ставиться до всього живого. Спілкування з природою - необхідна умова виховання дітей. Важлива роль спілкування з природою і в естетичному вихованні людей, але для цих цілей необхідною умовою служить збереження природи в природному стані хоча б на окремих, спеціально виділених для цього ділянках. Озеленення є одним з головних компонентів при упорядкуванні, так як від добору посадкового матеріалу на території, технологій посадки залежить гармонійність та грамотність компонентів ділянки. Вибір місця на плані має своє особливе практичне і естетичне значення. Дерева займають простір, отже покривають сади, парки, створюють атмосферу добробуту і завершеності та безпеки, тому їх розташуванню надають велику увагу. Також досить важливо використовувати велике різноманіття асортиментів дерев та кущів, щоб показати всю дивовижність дерев та кущів, щоб показати всю дивовижність краси природного світу та підкреслити зміни форм і факторів крони в різні пори року [21, 40, 44].

Особливості палеогеографічного розвитку території Східної Європи обумовили збіднення різноманіття біоти, яке існувало ще в пліоцені. В результаті, природна флора цього регіону в нинішній час не в повної мірі відповідає сучасному потенціалу його ґрунтово-кліматичних умов, потенціалу світової флори, а також потребам суспільства. За літературними даними в Україні росте 76 видів деревних порід і 278 видів кущів, напівкущів, кущиків та напівкущиків. В зв’язку із видовою бідністю, для озеленення міст використовуються види як автохтонні, так й інтродуковані. Але, інтродуценти інколи поступаються автохтонним видам, в зв’язку з тим, що не відбувається повної акліматизації. Доцільно вивчати асортимент природної флори, їх особливості та намагатися зберегти їх для нащадків. Це і складає актуальність вибраної теми [10].

Об’єкт дослідження: дендрофлора саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харкова.

Предмет дослідження: біоекологічні особливості дендрофлори саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харкова та її динаміка.

Мета дослідження - вивчити еколого-біологічні і декоративні особливості дендрофлори саду ім. Т.Г. Шевченка від часу його спорудження до наших часів.

Тому, перед нами стояли наступні завдання:

1. Опрацювати літературу з теми магістерської роботи.

2. Вивчити видовий склад деревної флори Харківщини та встановити її представленість в озелененні на прикладі саду ім. Т.Г. Шевченка.

. Встановити за літературними даними динаміку видів в озеленені.

. Зібрати фотогербарій досліджуваних видів.

. Дослідити еколого-біологічні особливості дерев і кущів.

. Встановити господарське значення видів, що досліджувались.

. Провести ліхеноіндикаційні дослідження.

. Проаналізувати та узагальнити дані.

 


  Подібні статті

  Хвойні інтродуценти в озелененні урботериторій
  Актуальність. В сучасних умовах всебічного посилення антропогенного впливу на природні системи особливого значення набуває проблема збереження біорізноманіття, в тому числі видів рослин. Сучасний рослинний світ Чернігівщини нараховує понад ...

  Бета-каротин принцип застосування, культивування мікроорганізмів, аналіз становища і перспектив у виробництві
  Огляд літератури дипломного проекту узагальнює наявну на теперішній день інформацію про β-каротин, принцип його застосування, культивування мікроорганізмів, приводить аналіз становища і перспектив у виробництві β-каротину. Те ...

  Головне меню